אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

חוק פיקוח גן פרטי

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות 2017

ליאור שליו | 24.12.2017

חוק הפיקוח על מעונות יום וגני ילדים פרטיים יעלה להצבעה בוועדת השרים היום.

חוק הפיקוח הינו חוק שהועלה במתכונתו הנוכחית בשנת 2015 ורק ב 2017 הוא מובא להצבעה היום במטרה לייצר פיקוח על התחום.

מטרת החוק היא להסדיר בפעם הראשונה את כל תחום החינוך לגיל הרך בגילאי לידה עד 3 ( כל המסגרות הפרטיות בפועל ). 

הכוונה לייצר סטנדרט אחיד מקצועי ובטיחותי עבר כלל גני הילדים הפרטיים בארץ.

נוסח החוק כפי שהוא יעלה היום להצבעה מוצג כאן למטה בנוסף בתחתית ניתן גם למצוא את הלינק לאתר הכנסת אשר מציג את החוק על גבי הדפדפן.

 

מספר פנימי: 567007

הכנסת העשרים

 

יוזמים:      חברי הכנסת         יפעת שאשא ביטון
                                         יעקב מרגי

______________________________________________
מצטרפים: חברי הכנסת           מירב בן ארי
                                         ינון מגל
                                         אלי כהן
                                         נאוה בוקר
                                         איילת נחמיאס ורבין

______________________________________________                                                

                                             פ/1800/20

 

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015

 

 

 

פרק א': מטרה והגדרות

מטרה

1.

מטרתו של חוק זה לקבוע הסדר לעניין הפעלת מעונות יום לפעוטות, רישוי ופיקוח עליהם, לשם הגנה על שלומם, על התפתחותם, על בריאותם הפיזית והנפשית, על זכויותיהם ועל כבודם של פעוטות השוהים במעונות יום לפעוטות ולשם הבטחת מתן תנאים נאותים וסביבה טיפולית-חינוכית הולמת לפעוטות אלה ומילוי צורכיהם הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים.

הגדרות

2.

בחוק זה –

 

 

"בעלים", של מעון יום לפעוטות – מי שמפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, מעון יום לפעוטות או מי שמבקש להפעיל מעון יום לפעוטות;

 

 

"הוועדה" – ועדה מוועדות הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, כפי שתקבע ועדת הכנסת;

 

 

"הורשע" – לרבות נאשם שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה או שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה וציווה לגביו כאמור בסעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991‏[1];

 

 

"הליך פלילי" – החל בפתיחה בחקירה על פי דין;

 

 

"הממונה" – עובד המשרד שהשר מינה אותו כממונה לפי חוק זה;

 

 

"המשרד" – המשרד שעליו ממונה השר;

 

 

"העסקה" – בין בתמורה ובין בהתנדבות;

 

 

"ועדת ערר" – ועדה שהוקמה לפי סעיף 55;

 

 

"חוק פיקוח על בתי ספר" – חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969[2];

 

 

"ילד" – מי שמלאו לו 36 חודשים, וטרם מלאו לו חמש שנים, ב-31 בדצמבר של אותה שנת לימודים;

 

 

"מוסד רפואי" – בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940‏[3], או מרפאה כמשמעותה בסעיף 34 לפקודה האמורה;

 

 

"מחנך-מטפל" – מי שאחראי במעון יום לפעוטות על ההשגחה על הפעוטות השוהים במעון ועל מילוי הצרכים הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים של הפעוטות כאמור;

 

 

"מנהל מעון יום לפעוטות" – מי שאחראי לניהול השוטף של מעון יום לפעוטות;

 

 

"מעון יום לפעוטות" – מקום המשמש או שנועד לשמש, כולו או חלקו, מקום שהייה יומי לחמישה פעוטות לפחות או לחמישה פעוטות וילדים יחד לפחות, והפועל באחד או יותר מימי השבוע, 25 שעות בשבוע לפחות – אם הוא פועל עד חמישה ימים בשבוע, או 30 שעות בשבוע לפחות – אם הוא פועל שישה ימים בשבוע;

 

 

"מפקח" – מי שהשר מינה אותו למפקח לפי סעיף 30;

 

 

"פעוט" – מי שטרם מלאו לו 36 חודשים ב-31 בדצמבר של אותה שנת לימודים;

 

 

"פעוט בסיכון" – כמשמעותו בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס–2000‏[4];

 

 

"פעוט עם מוגבלות" – פעוט שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998‏[5], ושר הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיכו לכך הכיר בו כפעוט עם מוגבלות לעניין חוק זה;

 

 

"רישיון הפעלה", "רישיון" – רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות שניתן לפי פרק ד';

 

 

"רשות חינוך מקומית" – כהגדרתה בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949;

 

 

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968‏[6];

 

 

"השר" – השר שהממשלה העניקה לו את הסמכות לביצוע חוק זה.

 

 

פרק ב': אחריות להקמת מעונות יום לפעוטות

אחריות המדינה

2א.

האחריות להקמה ולקיום של מעונות יום לפעוטות לפי חוק זה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מסוימת, תהא על המדינה; רשות החינוך המקומית תהא אחראית על גיבוש הצרכים בתחומה, על הקצאת הקרקעות המיועדות לבניית מעונות יום לפעוטות ועל בנייתם, והכל במימון המדינה.

 

 

פרק ג': הממונה

תפקידי הממונה

3.

הממונה יהיה אחראי –

 

 

(1)      למתן רישיונות הפעלה, חידושם וביטולם או התלייתם ועל ניהול מרשם לעניין רישיונות אלה, כאמור בפרק ד';

 

 

(2)      לפיקוח על פעילותם של מעונות יום לפעוטות.

 

 

פרק ד': רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות

חובת רישוי

4.     

לא יפעיל אדם ולא ינהל, בעצמו או באמצעות אחר, מעון יום לפעוטות, אלא אם כן ניתן לבעלים של מעון היום לפעוטות רישיון הפעלה, לגבי אותו מעון, ובכפוף לתנאי הרישיון ולהוראות לפי פרק זה.

בקשה למתן רישיון או לחידושו

5.     

(א)     בעלים של מעון יום לפעוטות המבקש לקבל רישיון הפעלה לגבי אותו מעון (בחוק זה – רישיון ראשון) או המבקש לחדש רישיון כאמור, יגיש לממונה בקשה לכך (בחוק זה – בקשה לרישיון); הוגשה בקשה לחידוש רישיון, יעמוד הרישיון הקיים בתוקפו עד למתן החלטת הממונה בבקשה.

 

 

(ב)      החלטה בבקשה לרישיון תינתן בתוך ארבעה חודשים מיום קבלתה.

 

 

(ג)       בעלים של מעון יום לפעוטות שמבקש לקבל רישיון הפעלה זמני, יודיע לממונה על כוונתו לבקש רישיון ראשון, לכל הפחות ארבעה חודשים לפני הגשת הבקשה; הודיע כאמור, רשאי הממונה, בתוך 45 ימים מיום שקיבל את הבקשה לתת למבקש רישיון הפעלה זמני, אם מצא כי מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 6(1) ו-(2) ותנאים לעניין תקן ממלאי תפקידים במעון יום לפעוטות והיחס בין מספרם לבין מספר הפעוטות שישהו במעון, וכן כי אין סיכון לשלומם או לבטיחותם של פעוטות שישהו במעון היום; רישיון הפעלה זמני יעמוד בתוקפו עד לקבלת החלטה בבקשה, ולכל המאוחר עד 1 בספטמבר של שנת הלימודים שלאחר מכן.

 

 

(ד)      השר, באישור הוועדה, יקבע הוראות לעניין בקשה לרישיון, לרבות הפרטים שתכלול והמסמכים שיצורפו אליה.

תנאים למתן רישיון או לחידושו

6.

הממונה ייתן רישיון הפעלה לגבי מעון יום לפעוטות, או יחדשו, אם מצא כי מתקיימים כל אלה:

 

 

(1)

(א)     מבקש הרישיון, מנהל מעון היום לפעוטות שלגביו הוגשה בקשה לרישיון ומחנך-מטפל במעון כאמור, ולעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד – גם בעל השליטה בתאגיד ומנהלו, לא הורשעו ולא הוגש נגדם כתב אישום בעבירה המנויה בתוספת הראשונה, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי להיות בעלים או מנהל של מעון יום לפעוטות או מחנך-מטפל במעון יום לפעוטות, לפי העניין, או בעבירה שבשלה מתן רישיון הפעלה למבקש או חידושו עלול לסכן פעוטות או לפגוע בטובתם;

 

 

 

(ב)      היה מעון יום לפעוטות שלגביו הוגשה בקשה לרישיון גם מקום מגורים – מי שמתגורר בו לא הורשע ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה המנויה בתוספת הראשונה או בעבירה שבשלה מתן רישיון הפעלה למבקש או חידושו עלול לסכן פעוטות או לפגוע בטובתם;

 

 

(2)      אם ניתנה במהלך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון החלטה סופית בעניין אי-חידוש רישיון לפי סעיף זה או לפי סעיף 9 או ביטול רישיון לפי סעיף 14, או בעניין הוצאת צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 34(ג), בנוגע למעון היום לפעוטות שלגביו הוגשה הבקשה לרישיון או בנוגע לבעלים של המעון כאמור, למנהלו או למחנך-מטפל בו – הממונה סבר כי חדלו להתקיים הנסיבות שבשלהן ניתנה ההחלטה כאמור, ואם באותה החלטה נדרש מי מהם לנקוט אמצעים מתאימים למניעת הישנותן של נסיבות אלה – הם נקטו באמצעים כאמור;

 

 

(3)      מבקש הרישיון הוכיח להנחת דעתו של הממונה כי מתקיימים התנאים הנדרשים לפעילותו של מעון יום לפעוטות לפי פרק ד'1;

 

 

(4)      מבקש הרישיון צירף לבקשה לרישיון רשימה של עובדים שהוא מבקש להעסיק במעון היום לפעוטות, שאינם מנהל המעון או מחנך-מטפל בו.

 

 

(5)      לעניין מעון יום לפעוטות כאמור בסעיף 8(א) – ניתן אישור המנהל הכללי של משרד החינוך לפי אותו סעיף.

תנאים נוספים לעניין מתן רישיון

7.

הממונה רשאי להתנות מתן רישיון או חידושו בקיומם של תנאים נוספים על אלה המפורטים בסעיף 6, וכן הוא רשאי לקבוע תנאים ברישיון, אם מצא שתנאים אלה נדרשים לשם הפעלתו התקינה של מעון היום לפעוטות שלגביו מתבקש הרישיון או חידושו, מנימוקים שימסור למבקש הרישיון, לאחר שנתן למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.

מעון יום לפעוטות שבו כיתת גן

8.

(א)     הוגשה בקשה לרישיון לגבי מעון יום לפעוטות ובו כיתת-גן, יפנה הממונה למנהל הכללי של משרד החינוך, בצירוף הבקשה לרישיון, כדי שיאשר כי מתקיימים בכיתת הגן המבחנים למתן רישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר (בחוק זה – המבחנים למתן רישיון); לעניין זה, "כיתת-גן" – כיתה שניתן בה חינוך בגן-ילדים כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949, לעשרה ילדים לפחות, בין אם שוהים בה פעוטות ובין אם לאו.

 

 

(ב)      הוראות חוק זה יחולו על מעון יום לפעוטות שניתן לו רישיון הפעלה, במהלך תקופת תוקפו של הרישיון, אף אם מספר הילדים בו עלה על עשרה במהלך התקופה האמורה; עלה מספר הילדים כאמור, יפנה הממונה למנהל הכללי של משרד החינוך, בצירוף הבקשה לרישיון שהוגשה לגבי המעון, כדי שיאשר כי מתקיימים בו המבחנים למתן רישיון, ויחולו הוראות סעיף 32א לחוק פיקוח על בתי ספר מתחילת שנת הלימודים שלאחר מכן; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מתוקפו של רישיון הפעלה של מעון יום לפעוטות כאמור עד לקבלת תשובת המנהל הכללי של משרד החינוך לפניית הממונה.

 

 

(ג)       על אף הוראות חוק זה, הוראות חוק פיקוח על בתי ספר ימשיכו לחול על מעון יום לפעוטות במהלך תקופת תוקפו של הרישיון שניתן לו לפי אותו חוק, אף אם מספר הילדים בו פחת מעשרה בתקופה האמורה.

 

 

(ד)      לא הודיע המנהל הכללי של משרד החינוך לממונה על אישורו בדבר קיום המבחנים למתן רישיון עד למועד ההחלטה בבקשה לרישיון לעניין סעיף קטן (א), או עד לתחילת שנת הלימודים שלאחר פניית הממונה לעניין סעיף קטן (ב), יראו בכך כאילו ניתן אישור המנהל הכללי של משרד החינוך לקיומם.

סירוב לבקשת רישיון

9.     

הממונה רשאי לסרב לבקשה לרישיון, מנימוקים שימסור למבקש, אף אם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 6, אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:

 

 

(1)

(א)     תלויים ועומדים נגד המפורטים להלן הליכים פליליים וטרם הוגש נגדם כתב אישום בעבירה המנויה בתוספת הראשונה, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי להיות בעלים או מנהל של מעון יום לפעוטות, לפי העניין, או בעבירה שבשלה מתן רישיון הפעלה למבקש או חידושו עלול לסכן פעוטות או לפגוע בטובתם: מבקש הרישיון, מנהל מעון היום לפעוטות שלגביו הוגשה בקשה לרישיון ומחנך-מטפל במעון כאמור, ולעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד – גם בעל השליטה בתאגיד ומנהלו;

 

 

 

(ב)      היה מעון יום לפעוטות שלגביו הוגשה בקשה לרישיון גם בית מגורים – תלויים ועומדים נגד מי שמתגורר בו הליכים פליליים וטרם הוגש נגדו כתב אישום בעבירה המנויה בתוספת הראשונה או בעבירה שבשלה מתן רישיון הפעלה למבקש או חידושו עלול לסכן פעוטות או לפגוע בטובתם;

 

 

(2)      מבקש הרישיון או חידושו הוכרז פסול דין, או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם–1980‏[7], אלא אם כן ניתן הפטר שלפי תנאיו אין הוא רשאי להיות בעל רישיון, ואם הוא תאגיד – הוא החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט נתן צו לפירוקו, צו כינוס נכסים או צו פירוק זמני בעניינו;

 

 

(3)

(א)     מבקש הרישיון או חידושו, ואם הוא תאגיד – גם בעל השליטה בו או מנהלו, הורשעו בעבירה או הוטלה עליהם חבות כספית בשל הפרת הוראות לפי חיקוקי העבודה המנויים בתוספת השנייה (בפסקה זו – הפרה), בהתאם למהותה, חומרתה או נסיבותיה של ההפרה, כפי שקבע השר, באישור הוועדה.

 

 

 

(ב)      הוראות פסקת משנה (א), יחולו על הרשעה או על חבות כספית שהוטלה בקשר למעון יום לפעוטות, בתוך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה או בתוך תקופה קצרה יותר שקבע השר באישור הוועדה, ובלבד שהמעשה נושא ההרשעה או הטלת החבות הכספית אירע לאחר יום פרסומו של חוק זה;

 

 

 

(ג)       בפסקה זו –

 

 

 

"חבות כספית" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כקנס מינהלי על פי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1985[8], על ידי מפקח שמונה לפי סעיף 5 לחוק האמור, או עיצום כספי;

 

 

 

"מעון יום לפעוטות" – לרבות מקום המנוי בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 60;

 

 

(4)      יש בהתנהגותו של מי שמבקש הרישיון או חידושו מבקש להעסיקו כמנהל המעון או כמחנך-מטפל בו משום השפעה מזיקה על פעוטות או שהוא פוטר ממעון יום לפעוטות מטעמים חינוכיים-טיפוליים ואין הממונה סבור שהנסיבות נשתנו ומצדיקות ניסיון חדש בהעסקתו במעון יום לפעוטות; החלטת הממונה לפי פסקה זו טעונה את אישור המנהל הכללי של המשרד;

 

 

(5)      קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לקבל רישיון.

דחיית החלטה לעניין מתן רישיון הפעלה או חידושו

10.

נוכח הממונה כי נגד מי מהמנויים בסעיף 6(1)(א) או (ב) תלוי ועומד הליך פלילי בחשד לביצוע עבירה כאמור באותו סעיף, לפי העניין, רשאי הוא לדחות את החלטתו בעניין מתן הרישיון או חידושו, לפי העניין, עד לסיום ההליכים כאמור.

תקופת תוקפו
של רישיון

11.    

תוקפו של רישיון הפעלה שניתן למבקש לראשונה או שניתן למבקש לאחר שחלפה שנה מתום תקופת תוקפו של רישיון הפעלה קודם שניתן לו, יהיה לשנה, ורשאי הממונה לחדש את תוקפו לתקופה נוספת של שנתיים ולאחר מכן לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת.

הצגת רישיון הפעלה במקום בולט

12.

בעל רישיון הפעלה יציג את הרישיון במקום בולט במעון היום לפעוטות שלגביו הוא ניתן.

הודעה על שינוי פרטים

13.

בעל רישיון הפעלה יודיע לממונה, בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בבקשה לרישיון לפי סעיף 5, בתוך 30 ימים מיום השינוי.

ביטול, התליה או פקיעה של רישיון

14.   

(א)     הממונה רשאי, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לבטל את הרישיון או להתלותו, בהתקיים אחד מאלה:

 

 

 

(1)      הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

 

 

 

(2)      חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון לפי סעיף 6 או התנאים ברישיון לפי סעיף 7;

 

 

 

(3)      הופר תנאי מהתנאים לפעילותו של מעון יום לפעוטות לפי פרק ד'1 או הופרה הוראת הממונה לפי סעיף 16;

 

 

 

(4)      המנהל הכללי של משרד החינוך הודיע לפי סעיף 32א(ב) לחוק פיקוח על בתי ספר, כי במעון יום לפעוטות לא מתקיימים המבחנים למתן רישיון לפי אותו חוק;

 

 

 

(5)      בעל הרישיון, ואם הוא תאגיד – גם בעל השליטה בו או מנהלו, הורשע בעבירה או הוטלה עליו חבות כספית בשל הפרת הוראות לפי חיקוקי העבודה המנויים בתוספת השנייה; יתר הוראות סעיף 9(3) יחולו לעניין זה בשינויים המחויבים;

 

 

 

(6)      בעל הרישיון הוכרז פסול דין, או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם– 1980‏, אלא אם כן ניתן הפטר שלפי תנאיו אין הוא רשאי להיות בעל רישיון, ואם הוא תאגיד – הוא החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט נתן צו לפירוקו, צו כינוס נכסים או צו פירוק זמני בעניינו;

 

 

 

(7)      בעל הרישיון הפריע למפקח להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 31, לאחר שנמסרה לו התראה מאת הממונה לפי סעיף 33.

 

 

(ב)      הממונה לא יבטל רישיון הפעלה ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו, כאמור באותו סעיף קטן, באופן שהורה ובתוך מועד סביר בנסיבות העניין, ובעל הרישיון לא עשה כן; ביטול רישיון ההפעלה או התלייתו יכול שייעשו ללא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

 

 

(ג)       היה בעל רישיון הפעלה יחיד, יפקע הרישיון אם נפטר.

 

 

(ד)      אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאפשרות להוציא צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 34 או צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 36.

הגבלה על העברת רישיון ועל העברת השליטה בתאגיד שהוא בעל רישיון

15.   

(א)     רישיון הפעלה, לרבות זכות מהזכויות המוקנות בו, אינו ניתן להעברה, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הממונה ובתנאים שקבע להעברה.

 

 

(ב)      העברת השליטה בתאגיד שהוא בעל רישיון הפעלה טעונה אישור מראש ובכתב מאת הממונה, ורשאי הממונה לקבוע כי העברה כאמור טעונה רישיון חדש.

 

 

(ג)       אישור לפי סעיף קטן (א) או (ב) יינתן אם שוכנע הממונה שמתקיימים בנעבר כל התנאים הנדרשים למתן רישיון הפעלה.

הוראת הממונה על הפסקת העסקה או סיום התקשרות למתן שירותים

16.

(א)     על אף האמור בכל דין, הסכם קיבוצי או הסכם אחר, הממונה רשאי להורות לבעל רישיון הפעלה להפסיק העסקת אדם במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן הרישיון או לסיים התקשרות עמו למתן שירותים, בהתקיים אחד מאלה:

 

 

 

(1)      המועסק או נותן השירותים הורשע בעבירה המנויה בתוספת הראשונה או בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי שיועסק או שייתן שירותים במעון יום לפעוטות או שנפתחו נגדו הליכים פליליים בעבירה כאמור;

 

 

 

(2)      הממונה מצא שיש בהתנהגותו משום השפעה מזיקה על פעוטות;

 

 

 

(3)      לעניין מנהל מעון יום לפעוטות או מחנך-מטפל בו – הוא פוטר ממעון יום לפעוטות מטעמים חינוכיים-טיפוליים ואין הממונה סבור שהנסיבות נשתנו ומצדיקות את המשך העסקתו במעון יום לפעוטות;

 

 

(ב)      החלטת הממונה לפי סעיף זה טעונה את אישור המנהל הכללי של המשרד.

זכות טיעון

17.

לא יסרב הממונה ליתן רישיון או לחדשו, לפי סעיף 9, לא ידחה את החלטתו בעניין כאמור לפי סעיף 10, לא יבטל או יתלה רישיון לפי סעיף 14(א) ולא יורה על הפסקת העסקה או סיום התקשרות לפי סעיף 16, אלא לאחר שנתן למבקש הרישיון, לבעל הרישיון ולמועסק או נותן שירותים הנוגע בדבר, וכן למי שמבקש רישיון מבקש להעסיקו או להתקשר עמו, לפי העניין, הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

המשך הפעלת מעון יום לפעוטות לאחר ביטול רישיון, התלייתו, אי-חידושו או פקיעתו

18.   

הממונה רשאי להתיר את המשך הפעלתו של מעון יום לפעוטות שרישיון ההפעלה שניתן לגביו בוטל, לאחר מועד הביטול, למשך תקופה שיורה ובתנאים שיקבע, לרבות הפעלתו בידי אחר, אם נוכח שהדבר דרוש לשם שמירה על שלומם או טובתם של הפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות ובהתחשב בנסיבות הביטול; לעניין זה, "ביטול" – לרבות התליה, אי-חידוש או פקיעה; החלטת הממונה לפי סעיף זה טעונה את אישור המנהל הכללי של המשרד.

ניהול מרשם לעניין רישיונות הפעלה

19.   

(א)     הממונה ינהל מרשם שבו יירשמו מעונות יום לפעוטות שניתן לגביהם רישיון הפעלה וכן מעונות יום לפעוטות שרישיון ההפעלה שניתן לגביהם בוטל, הותלה, לא חודש או פקע לפי חוק זה (בסעיף זה – מרשם); במרשם יופיעו, בין היתר, שם בעל הרישיון, שם מנהל מעון היום לפעוטות, וכן כתובת וטלפון של מעון היום לפעוטות.

 

 

(ב)      המרשם יועמד לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד ובכל דרך נוספת שהממונה יראה לנכון.

 

 

פרק ד'1: הפעלת מעון יום לפעוטות

הצוות המקצועי במעון

20.

(א)     במעון יפעל צוות מקצועי, בעל התאמה לטיפול בפעוטות, לפי תקן ממלאי תפקידים במעון יום אשר יקבע השר, לאחר התייעצות בוועדה המייעצת; השר, באישור הוועדה ולאחר התייעצות בוועדה המייעצת, רשאי לקבוע את דרישות ההשכלה, ההכשרה, והניסיון לעניין ממלאי התפקידים במעון, והוא רשאי לקבוע דרישות שונות לבעלי תפקידים שונים במעון יום לפעוטות ולגבי ממלאי תפקידים בסוגים שונים של מעונות יום לפעוטות; תקנות לפי סעיף זה לעניין מעון יום לפעוטות ששוהים בו גם פעוטות בסיכון או פעוטות עם מוגבלות, ייקבעו לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים.

 

 

(ב)      השר רשאי ליתן הוראות לעניין תנאי העבודה של הצוות המקצועי במעון יום לפעוטות לאחר התייעצות בוועדה המייעצת.

הדרכה והשתלמויות

21.

אנשי הצוות המקצועי במעון יום לפעוטות יעברו הדרכה וכן ישתתפו בהשתלמויות לעניין הטיפול בגיל הרך ולעניין התמודדות עם הקשיים העולים מתפקידם, וכן הדרכה לעניין מתן עזרה ראשונה לפעוטות ובכל נושא אחר שיקבע השר; השר רשאי לקבוע כללים בעניין זה, לאחר התייעצות בוועדה המייעצת.

מחלה מסכנת

22.

אנשי הצוות המועסקים במעון יום לפעוטות וכן אנשי צוות אחרים הבאים במגע עם הילדים לא יהיו חולים במחלה העלולה לסכן את בריאותם הפיזית או הנפשית של הפעוטות השוהים במעון; השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, יקבע תנאים נוספים לעניין התאמה בריאותית-גופנית או נפשית של אנשי הצוות במעון יום לפעוטות.

העסקת עובדים או התקשרות עם נותן שירותים

23.

(א)     לא יועסק במעון יום לפעוטות, לרבות העסקה על ידי קבלן כוח אדם או קבלן שירות כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996, ולרבות מתן שירותים כגון הפעלת חוג, אדם הבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות, אלא אם כן ניתן לגביו אישור מאת הממונה כי לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה עלול לסכן פעוטות במעון היום או לפגוע בטובתם, ולא תלויים ועומדים נגדו הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירה כאמור; הגיש בעל רישיון בקשה לממונה להעסיק עובד מסוים, ישיב לו הממונה בתוך שבעה ימי עבודה; לא השיב הממונה כאמור, רשאי בעל הרישיון להעסיק את אותו עובד.

 

 

(ב)      על אף הוראות סעיף קטן (א), בנסיבות המחייבות העסקה מיידית של עובד, רשאי בעל רישיון הפעלה שהגיש בקשה לממונה להעסיק עובד מסוים והממונה טרם השיב לו, להעסיק את אותו עובד, לפי סעיף קטן זה, לתקופה שלא תעלה על שבעה ימי עבודה.

 

 

(ג)       אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות הממונה לפי סעיף 16.

הסביבה הפיזית במעון

24.

מנהל מעון יום לפעוטות והבעלים של מעון היום לפעוטות יבטיחו את בטיחות המבנה, החצר, המתקנים והריהוט ואת התאמתם לצורכי החינוך והטיפול בפעוטות במעון; השר, לאחר התייעצות בוועדה המייעצת, רשאי לקבוע כללים או להורות על נהלים לעניין זה, לרבות הוראות בדבר שטח מזערי ביחס למספר הפעוטות במעון, והוראות לעניין כיתות נפרדות במעון יום לפעוטות.

מספר הפעוטות במעון

25.

השר, באישור הוועדה ולאחר התייעצות בוועדה המייעצת, יקבע הוראות לעניין גודל הקבוצות במעון יום לפעוטות והיחס בין מספר הילדים למספר המחנכות-מטפלות בכל קבוצה במעון; השר רשאי לקבוע תחולה הדרגתית לתקנות לפי סעיף זה; לא יעלה מספר הילדים בכיתה על המספר שקבע השר בכללים, ולא יפחת מספר המחנכות-מטפלות מהמספר שנקבע בכללים.

תכנית לחינוך וטיפול בפעוטות

26.

(א)     הבעלים של מעון היום לפעוטות ומנהל מעון יום לפעוטות יקבעו את התכנית לחינוך וטיפול בפעוטות במעון, לרבות המטרות החינוכיות, כללי העבודה, סדר היום, והוראות לעניין טיפול יומיומי נאות בפעוטות ולעניין הקשר עם הורי הפעוטות, אשר יבטיחו את שלומם ובטיחותם של הפעוטות, את התפתחותם, ואת ההיענות לצורכיהם הרגשיים והפיזיים (להלן – תכנית לחינוך וטיפול בפעוטות); השר רשאי להורות על נהלים בעניין זה, לאחר התייעצות בוועדה המייעצת; נהלים לפי סעיף קטן זה, לעניין מעון יום לפעוטות ששוהים בו גם פעוטות בסיכון או פעוטות עם מוגבלות, יינתנו לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים.

 

 

(ב)      הבעלים של מעון יום לפעוטות ומנהל מעון יום לפעוטות יבטיחו כי הצוות המקצועי במעון פועל על פי התכנית לחינוך וטיפול בפעוטות, ועל פי הנהלים שניתנו לפי סעיף קטן (א).

שלומם ובטיחותם של הפעוטות במעון

27.

הבעלים של מעון היום ומנהל מעון יום אחראים לשלומם ולבטיחותם של הפעוטות השוהים במעון; השר רשאי לקבוע כל הוראה הדרושה כדי להבטיח את הבטיחות במעון, לאחר התייעצות בוועדה המייעצת, בנוסף לכללים שנקבעו לפי סעיף 24.

תברואה, תזונה ואבטחת המעון

28.

השר יקבע הוראות לעניין התברואה במעון ולעניין התזונה במעון, בהתייעצות עם שר הבריאות, והוראות לעניין אבטחת המעון – בהתייעצות עם השר לביטחון פנים.

ועדה מייעצת

29.

השר ימנה ועדה מייעצת, שבה יהיו חברים בעלי ניסיון, ידע או מומחיות בטיפול בגיל הרך, נציגי משרדי הממשלה, נציגי מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ונציגי בעלים של מעונות יום לפעוטות (בחוק זה – ועדה מייעצת); הוועדה תייעץ לשר לגבי קביעת תקנות, נהלים וכללים לפי פרק זה ותבחן את הצורך בעדכונם, וכן תייעץ לשר בכל נושא שיורה; בסעיף זה, "מוסד מוכר להשכלה גבוהה" – כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958[9].

 

 

פרק ה': פיקוח

הסמכת מפקחים

30.   

(א)     השר יסמיך מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 31, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן:

 

 

 

(1)      מפקחים מקרב עובדי המשרד, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 31(א); השר רשאי לתת למפקחים מבין המפקחים כאמור גם סמכויות לפי סעיף 31(ב);

 

 

 

(2)      מפקחים מקרב עובדי המדינה שאינם עובדי המשרד, בהסכמת השר הממונה על אותם עובדים, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 31(א);

 

 

 

(3)      מפקחים מקרב עובדי רשות מקומית, ובלבד שאותה רשות מקומית אינה מפעילה מעונות יום לפעוטות מטעמה או באמצעות תאגיד, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 31(א), לעניין מעונות יום שבהם לכל היותר 14 פעוטות; מינוי כאמור יהיה בהסכמת ראש הרשות המקומית ובהתייעצות עם שר הפנים, בהתאם להוראות שיקבע השר; בפסקה זו, "תאגיד" – תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף
249א לפקודת העיריות[10], או תאגיד שמטרותיו הן בתחום הסמכויות והתפקידים של מועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות
[11], ובו יש למועצה מקומית לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה, וכן מרכז תרבות נוער וספורט.

 

 

(ב)      לא ימונה מפקח לפי סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים לגביו כל אלה:

 

 

 

(1)      הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים;

 

 

 

(2)      הוא עומד בתנאי כשירות בעניין השכלה וניסיון בתחום החינוכי-טיפולי, כפי שהורה השר, ובתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה השר;

 

 

 

(3)      לעניין מפקח שמונה לפי סעיף קטן (א)(1) שיינתנו לו סמכויות לפי סעיף 31(ב) – משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד פנייתו של השר אליה ומסירת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.

 

 

(ג)       הודעה על מינוי מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

סמכויות פיקוח

31.

(א)     לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –

 

 

 

(1)      לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

 

 

 

(2)      לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען; לעניין זה, "מסמך" – לרבות מידע הנוגע לפעוטות השוהים במעון יום לפעוטות, תעודות, וכן פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995‏[12];

 

 

 

(3)      להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שפועל בו מעון יום לפעוטות, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא בהסכמת המחזיק בו או על פי צו של בית משפט;

 

 

 

(4)      לבצע מדידות וליטול דוגמאות, ולהורות על מסירת הדוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה או לנהוג בהן בדרך אחרת.

 

 

(ב)      התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי מפקח שהוסמך לכך לפי סעיף 30(א)(1) סיפה –

 

 

 

(1)      לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‏[13], בשינויים המחויבים, תוך הגנה על שלומם ועל טובתם של פעוטות;

 

 

 

(2)      לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–1969‏[14] (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;

 

 

 

(3)      לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

זיהוי מפקח

32.   

(א)     מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

 

 

 

(1)      הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, הנושא את תמונתו;

 

 

 

(2)      יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

 

 

(ב)      חובת ההזדהות לפי סעיף קטן (א) לא תחול אם קיומה עלול לסכל את ביצוע הסמכות בידי המפקח או לגרום לפגיעה בביטחון המפקח או בביטחון אדם אחר.

 

 

(ג)       חלפה הנסיבה כאמור בסעיף קטן (ב) שבשלה לא קיים מפקח את חובת ההזדהות, יקיים המפקח את חובתו כאמור, מוקדם ככל האפשר.

הפרעה למפקח

33.   

הפריע בעל רישיון הפעלה או מי מטעמו למפקח להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 31, רשאי הממונה לשלוח לו התראה בכתב ולפיה אם לא יחדל מלהפריע כאמור בתוך תקופה שנקבעה בהתראה, יהיה רשאי הממונה להפעיל את סמכותו לפי סעיף 14(א)(7).

 

 

פרק ו': צו הגבלה מינהלי וצו הגבלה שיפוטי

צו הגבלה מינהלי

 

 

34.   

(א)     היה לממונה יסוד סביר לחשד כי חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן רישיון הפעלה או לפעילותו של מעון יום לפעוטות לפי סעיף 6 או 7 או לפי פרק ד'1, וכי נגרמת בשל כך פגיעה בשלומם או בבטיחותם של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות, או שיש יסוד סביר לחשד שתיגרם בשל כך פגיעה כאמור, וטרם הוגש כתב אישום בעניין זה, רשאי הוא לדרוש מהבעלים של מעון היום לפעוטות שלגביו ניתן רישיון ההפעלה או ממי שמנהל את המעון כאמור לקיים את התנאי (בפרק זה – התראה), באופן ובמועד שנקבעו בהתראה.

 

 

(ב)      ניתנה התראה לפי סעיף קטן (א), רשאי הממונה, אם מצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, למסור הודעה להורי הפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות שלגביו ניתנה ההתראה ולעובדי המעון, על מתן ההתראה ועל הטעמים לכך, או לפרסם באתר האינטרנט של המשרד את דבר מתן ההתראה, את שמו של מי שכלפיו ניתנה ואת מהות העניין שבשלו ניתנה ונסיבותיו.

 

 

(ג)       ניתנה התראה לפי סעיף קטן (א), ולא קוימו הוראותיה באופן ובמועד שנקבעו בה, רשאי הממונה להורות, בצו, כי לא ייעשה במקום שבו מופעל מעון היום לפעוטות שימוש לצורך הפעלת מעון היום או כי ייעשה בו שימוש במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות העניין (בפרק זה – צו הגבלה מינהלי).

 

 

(ד)      על אף הוראות סעיף קטן (א), מצא הממונה כי התקיים אחד מאלה, רשאי הוא להוציא צו הגבלה מינהלי, בלא התראה:

 

 

 

(1)      מעון היום לפעוטות פועל בלא רישיון הפעלה;

 

 

 

(2)      כתוצאה מפעילותו של מעון היום לפעוטות יש אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלומם או בבטיחותם של פעוטות השוהים בו;

 

 

 

(3)      ניתנה הודעה של רופא מחוזי בדבר קיומה של סכנה בריאותית לפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות; לעניין זה, "רופא מחוזי" – כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940.

 

 

(ה)

(1)      לא יינתן צו הגבלה מינהלי אלא לאחר שניתנה לבעלים של מעון היום לפעוטות שלגביו ניתן הצו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו; לא ניתן לאתר את הבעלים בשקידה סבירה, תינתן ההזדמנות כאמור למנהל מעון היום לפעוטות, ככל שניתן לאתרו בשקידה סבירה.

 

 

 

(2)      על אף הוראות פסקה (1), מצא הממונה כי יש חשש לשלום הפעוטות במעון היום לפעוטות או לבטיחותם, רשאי הוא להוציא צו הגבלה מינהלי לפי סעיף קטן (ד)(2) או (3) גם בלא שניתנה הזדמנות לטעון טענות כאמור באותה פסקה, אם סבר שיהיה במתן הזדמנות כאמור כדי לסכל את מטרת הוצאת הצו, ובלבד שהזדמנות כאמור תינתן בהקדם האפשרי לאחר מכן.

 

 

(ו)       הממונה יקבע בצו ההגבלה המינהלי הוראות לעניין ביצועו, וימסור הודעה להורי הפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן הצו ולעובדי המעון, על מתן צו ההגבלה המינהלי ועל הטעמים למתן הצו כאמור.

 

 

(ז)      הממונה ידאג להצגת עותק של צו הגבלה מינהלי במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן, וימציאו לבעלים של המעון ולמנהלו, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה, וכן יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את דבר מתן צו ההגבלה המינהלי, את שמו של מי שכלפיו ניתן ואת מהות העניין שבשלו ניתן ונסיבותיו.

 

 

(ח)      צו הגבלה מינהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שתיקבע בו, ורשאי הממונה להאריך את תוקפו לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 60 ימים מיום שניתן; בית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 56(א)(2) רשאי להאריך את תוקפו של צו כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים, כל אחת; ואולם, הוגש כתב אישום בעבירה שבקשר אליה הוצא צו ההגבלה המינהלי, לא יאריך בית המשפט את תוקפו של הצו לפי סעיף זה מעבר ל-30 ימים לאחר הגשת כתב האישום.

בקשה לביטול צו הגבלה מינהלי

35.   

(א)     הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה מינהלי רשאי להגיש לוועדת ערר בקשה לביטולו.

 

 

(ב)      הגשת בקשה לביטול צו הגבלה מינהלי לפי סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליטו הממונה או ועדת הערר אחרת; החליטה ועדת הערר להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.

צו הגבלה שיפוטי

36.   

הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 56(א)(1) או (2), רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לצוות כי לא ייעשה במקום שבו מופעל מעון היום לפעוטות שימוש לצורך הפעלת מעון היום או כי ייעשה בו שימוש במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, עד לסיום ההליכים המשפטיים או לתקופה אחרת שיקבע (בפרק זה – צו הגבלה שיפוטי); בית המשפט רשאי לקבוע בצו ההגבלה השיפוטי הוראות לעניין האחראים לביצוע הצו ודרכי הבטחת ביצועו.

עיון חוזר בהחלטה בעניין צו

37.   

בית משפט שנתן החלטה בבקשה למתן צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 36, או החלטה בבקשה להאריך את תוקפו של צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 33(ח) או לבטלו לפי סעיף 36 (להלן – החלטה בעניין צו) רשאי לדון מחדש בהחלטתו, לבקשת מי שרואה את עצמו נפגע מההחלטה אשר לא הוזמן להשמיע את טענותיו, או אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההחלטה.

ערעור על החלטה בעניין צו

38.   

על החלטה בעניין צו ניתן לערער לבית משפט שלערעור, ויחולו לעניין ערעור כאמור הוראות סעיף 2(ו) לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה–2005‏[15].

 

 

פרק ז': עיצום כספי

הסכום הבסיסי

39.

בפרק זה, "הסכום הבסיסי" –

 

 

(1)      בשל הפרה כמפורט בסעיף 41(1) – סכום השווה ל-25,000 שקלים חדשים;

 

 

(2)      בשל הפרה כמפורט להלן בסעיף 41(2) – סכום השווה ל-10,000 שקלים חדשים;

 

 

(3)      בשל הפרה כמפורט להלן בסעיף 41(3) – סכום השווה ל-1,000 שקלים חדשים.

סכום העיצום הכספי לפי מספר הפעוטות

40.

סכום העיצום הכספי שרשאי הממונה להטיל לפי הוראות סעיף 39 יהיה בהתאם למספר הפעוטות השוהים במעון יום לפעוטות כמפורט להלן:

 

 

(1)      7 עד 20 פעוטות – 50% מהסכום הבסיסי;

 

 

(2)      21 עד 50 פעוטות – את הסכום הבסיסי;

 

 

(3)      51 פעוטות לפחות – 120% מהסכום הבסיסי.

עיצום כספי

41.

הממונה רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה כמפורט להלן:

 

 

(1)      בשיעור כאמור בסעיף 40 מהסכום הבסיסי כאמור בפסקה (1) להגדרה "הסכום הבסיסי", בהתאם למספר הפעוטות לפי אותו סעיף, על כל אחד מאלה:

 

 

 

(א)     מי שהפעיל או ניהל בעצמו או באמצעות אחר מעון יום לפעוטות שלא ניתן לגביו רישיון הפעלה או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 4;

 

 

 

(ב)      מי שהפר תנאי או אמצעי הדרוש להפעלתו התקינה של מעון יום לפעוטות, באופן העלול לסכן את שלומם, בטיחותם או בריאותם של הפעוטות השוהים בו, שנקבע לפי פרק ד'1;

 

 

 

(ג)       מי שהפר תנאי לעניין התאמה בריאותית-גופנית או נפשית, של מי שממלא תפקיד במעון יום לפעוטות, שנקבע לפי פרק ד'1;

 

 

(2)      בשיעור כאמור בסעיף 40 מהסכום הבסיסי כאמור בפסקה (2) להגדרה "הסכום הבסיסי", בהתאם למספר הפעוטות לפי אותו סעיף, על כל אחד מאלה:

 

 

 

(א)     מי שהפר תנאי או אמצעי הדרוש להפעלתו התקינה של מעון יום לפעוטות, שנקבע לפי סעיף 7 או לפי פרק ד'1, שאינו תנאי או אמצעי כאמור בפסקה (1)(ב);

 

 

 

(ב)      מי שהפר תנאי לעניין ניסיון או הכשרה מקצועית של ממלאי תפקידים במעון היום לפעוטות, שנקבע לפי פרק ד'1;

 

 

 

(ג)       מי שהפר תנאי מהותי לעניין סדר היום או התכנית החינוכית-טיפולית במעון יום לפעוטות, שנקבע לפי פרק ד'1;

 

 

 

(ד)      מי שהפר תנאי לעניין תקן ממלאי התפקידים במעון יום לפעוטות או לעניין היחס בין מספרם לבין מספר הפעוטות השוהים במעון, שנקבע לפי פרק ד'1;

 

 

(3)      בשיעור כאמור בסעיף 40 מהסכום הבסיסי כאמור בפסקה (3) להגדרה "הסכום הבסיסי", בהתאם למספר הפעוטות לפי אותו סעיף, על מי שלא הציג רישיון הפעלה במקום בולט במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 12.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

42.   

(א)     בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

 

 

(ב)      בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 41, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

הודעה על כוונת חיוב

43.   

(א)     היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 41 (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, ימסור למפר הודעה בכתב על כוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

 

 

(ב)      בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה בין השאר את אלה:

 

 

 

(1)      המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה;

 

 

 

(2)      סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

 

 

 

(3)      זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 44;

 

 

 

(4)      שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 42.

זכות טיעון

44.   

מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 43 רשאי לטעון את טענותיו בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

החלטת הממונה ודרישת תשלום

45.   

(א)     טען המפר טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 44, יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 46.

 

 

(ב)      החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום); בדרישת התשלום יציין הממונה, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו.

 

 

(ג)       החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו הודעה על כך.

 

 

(ד)      לא הגיש המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 44, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

סכומים מופחתים

46.   

(א)     הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיפים 39 ו-40, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

 

 

(ב)      השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי הקבוע בסעיפים 39 ו-40, בשיעורים שיקבע.

סכום מעודכן של עיצום כספי

47.   

(א)     העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 45 – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 51 ועוכב תשלומו של העיצום הכספי לפי אותו סעיף, יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

 

 

(ב)      סכום העיצום הכספי יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע במועד תחילתו של חוק זה; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 

(ג)       הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב) תפורסם ברשומות.

המועד לתשלום העיצום הכספי

48.

העיצום הכספי ישולם בתוך 60 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 45.

הפרשי הצמדה וריבית

49.   

לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961‏[16] (בפרק זה – הפרשי ריבית והצמדה), עד לתשלומו.

גבייה

50.

עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה)‏[17].

ערעור

51.   

(א)     על דרישת תשלום לפי פרק זה ניתן לערער בפני בית משפט השלום, בתוך 30 ימים מיום מסירת הדרישה למערער.

 

 

(ב)      אין בהגשת ערעור לפי סעיף זה כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת הממונה או אם בית המשפט הורה על כך.

 

 

(ג)       החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף זה, לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר סכום העיצום הכספי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

פרסום בדבר הטלת עיצום כספי

52.   

הוטל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, יפרסם הממונה באתר האינטרנט של המשרד את דבר הטלת העיצום הכספי וסכומו, ואם הופחת – את נסיבות ההפחתה, את מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבותיה וכן פרטים בדבר קיומן של הפרות קודמות של אותו מפר, ללא פרטי המפר.

שמירת אחריות פלילית

53.   

(א)     תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה לפי סעיף 41.

 

 

(ב)      הוגש נגד מפר כתב אישום בשל הפרת הוראה לפי סעיף 41, לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה, ואם שילם המפר עיצום כספי – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

 

 

פרק ח': ועדת ערר

ערר

54.

הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של הממונה לפי פרקים ד' ו-ו' רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר.

הקמת ועדת ערר והרכבה

55.

(א)     השר יקים ועדת ערר בת שלושה חברים שתפקידה לדון בעררים על החלטות של הממונה כאמור בסעיף 54, ואלה חבריה:

 

 

 

(1)      שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שימנה שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

 

 

 

(2)      נציג ציבור שאינו עובד המדינה, שימנה השר מתוך רשימה שהגישה לו המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958[18];

 

 

 

(3)      נציג ציבור, בין שהוא עובד המדינה ובין שאינו עובד המדינה, שימנה השר.

 

 

(ב)      הוראות חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–1992[19] (בסעיף זה – חוק בתי דין מינהליים), למעט סעיף 45 לחוק האמור, יחולו על ערר ועל ועדת ערר לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

 

 

 

(1)      הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי לפי סעיף 28(ד) ו-(ה) לחוק האמור, יהיו נתונות לבית משפט לעניינים מינהליים;

 

 

 

(2)      החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים;

 

 

 

(3)      החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים מינהליים; לעניין זה, "החלטה אחרת" – החלטה לפי סעיף 33 לחוק בתי דין מינהליים וכן החלטה בעניין חיסיון או בעניין סמכות עניינית.

 

 

פרק ט': עונשין

עונשין

56.

(א)     העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה:

 

 

 

(1)      מפעיל או מנהל בעצמו או באמצעות אחר מעון יום לפעוטות, שלא ניתן לגביו רישיון הפעלה או שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות סעיף 4;

 

 

 

(2)      מפר צו הגבלה מינהלי שניתן לפי הוראות סעיף 34(ג) או (ד).

 

 

(ב)      מי שמפריע למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 31, כאמור בסעיף 33, דינו – מאסר שישה חודשים.

 

 

(ג)       נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

 

 

פרק י': הוראות שונות

סודיות

57.   

אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או חיקוק אחר או לפי צו של בית משפט.

טיפול בפניות הציבור

58.   

הממונה ימנה אדם מטעמו שיהיה אחראי לטיפול בפניות הציבור לעניין הפרת ההוראות לפי חוק זה; פרטי האדם שמונה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ויצוינו על גבי כל רישיון הפעלה.

מיגון

59.

(א)     מעון יום המצוי ביישוב המפורט בתוספת השלישית יהיה כולו ממוגן.

 

 

 (ב)     מיגון לפי הוראות סעיף זה ימומן מאוצר המדינה.

שמירת דינים

60.

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות הנתונות לפעוטות לפי כל דין.

סייג לתחולה

61.

הוראות חוק זה לא יחולו על מעון יום לפעוטות שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 

 

(1)      הוא משמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לפעוטות בסיכון לפי חוק פעוטות בסיכון וחוק הפיקוח על מעונות, או לפעוטות עם מוגבלות, לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000[20] וחוק הפיקוח על מעונות, בלבד;

 

 

(2)      הוא מופעל במוסד רפואי, ומשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לפעוטות המאושפזים באותו מוסד רפואי לתקופה ממושכת, בלבד;

 

 

(3)      הוא מופעל במקום המשמש, דרך קבע, מקום מגוריהם של כל הפעוטות השוהים בו;

 

 

(4)      חל עליו חוק פיקוח על בתי ספר.

ביצוע ותקנות

62.   

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין אגרות בעד כל אחד מהמפורטים להלן, שיעוריהן והדרכים והמועדים לתשלומן:

 

 

(1)      הגשת בקשה לרישיון, לפי סעיף 5;

 

 

(2)      בחינות מקצועיות לפי פרק ד'1;

שינוי התוספות

63.

השר, באישור הוועדה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה, את התוספת השנייה ואת התוספת השלישית.

 

 

 

 

 

פרק י"א: תיקונים עקיפים

תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין)

64.   

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938‏[21], בסעיף 5ג(ה), בפסקה (4), בסופה יבוא "ומעון יום לפעוטות כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015, שניתן לגביו רישיון הפעלה לפי פרק ד' לחוק האמור (בפסקה זו – מעון), והכל לגבי השטח המשמש כולו לצורכי המעון; ואולם, במעון הפועל בנכס המשמש למגורים, למעט ביחידה נפרדת המשמשת כולה לצורכי המעון, תוטל ארנונה על השטח המשמש כמעון בשיעור של שני שלישים מהארנונה המוטלת על הנכס שבו פועל המעון;".

תיקון חוק הפיקוח על מעונות

65.

בחוק הפיקוח על מעונות (בחוק זה – חוק הפיקוח על מעונות), התשכ"ה–1965‏[22]

 

 

(1)      בסעיף 1, בהגדרה "מעון", בסופה יבוא "למעט מעון יום לפעוטות שהוחל עליו חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015 (בחוק זה – חוק מעונות יום לפעוטות)";

 

 

(2)      בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 

 

 

"(ד)

(1)      בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), מפקח שמונה לפי סעיף קטן (א) רשאי להיכנס למעון יום לפעוטות שבו שוהים גם פעוטות בסיכון או פעוטות עם מוגבלות, לשם ביצוע בדיקה לבחינת עמידתו של בעל רישיון ההפעלה בתנאים לעניין השכלה, ניסיון והכשרה מקצועית הנדרשים מממלאי התפקידים במעון היום לפעוטות וכן בתנאים לעניין סדר היום והתכנית החינוכית–טיפולית הניתנת לפעוטות אלה לפי פרק ד'1 לחוק מעונות יום לפעוטות.

 

 

 

 

(2)      מצא מפקח כי בעל רישיון הפעלה לא מקיים תנאי מהתנאים הנדרשים לעניין עמידתו בתנאים כאמור בפסקה (1), יודיע על כך לממונה.

 

 

 

 

(3)      בסעיף קטן זה, "הממונה", "מעון יום לפעוטות", "פעוט בסיכון", "פעוט עם מוגבלות", ו"רישיון הפעלה" – כהגדרתם בחוק מעונות יום לפעוטות."

תיקון חוק פיקוח על בתי ספר

66.

בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969[23]

 

 

(1)      בסעיף 2(א), אחרי פסקה (5) יבוא:

 

 

 

"(6)    מעון יום לפעוטות שיש בו כיתה שניתן בה חינוך בגן-ילדים כאמור בסעיף 8 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015 (בחוק זה – חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות).";

 

 

(2)      אחרי סעיף 32 יבוא:

 

 

"פיקוח על מעון יום לפעוטות וגן ילדים

32א.

(א)     סעיפים 28 ו-30 יחולו, בשינויים המחויבים, על מעון יום לפעוטות, כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

 

(1)      מעון יום לפעוטות שיש בו כיתת-גן;

 

 

 

 

 

 

 

(2)      מעון יום לפעוטות שהתקבלה לגביו פניית הממונה, בהתאם להוראות סעיף 8(ב) לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות.

 

 

 

 

 

 

(ב)      מצא המנהל הכללי כי לא מתקיימים במעון יום לפעוטות כאמור בסעיף קטן (א) המבחנים למתן רישיון לפי חוק זה, יודיע על כך לממונה.

 

 

 

 

 

 

(ג)       בסעיף זה –

 

 

 

 

 

 

 

"הממונה" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות;

 

 

 

 

 

 

 

"כיתת-גן" – כהגדרתה בסעיף 8(א) לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות."

תיקון חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים

67.    בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א–2001‏[24], בסעיף 1, בהגדרה "מוסד", בפסקה (1), אחרי "מעונות יום ומשפחתונים לקטינים" יבוא "ובכלל זה מעון יום לפעוטות כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015".

תיקון חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום)

68.    בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס–2000‏[25] (בחוק זה – חוק פעוטות בסיכון), בסעיף 1, בהגדרה "מעון יום", בסופה יבוא "וכן מעון יום לפעוטות שהוחל עליו חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015".

תיקון חוק בתי דין מינהליים

69. בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–1992[26], בתוספת, בסופה יבוא:

"28.   ועדת ערר לפי סעיף 55 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015."

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים

70. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000‏[27]

(1)      בתוספת הראשונה, אחרי פרט 3 יבוא:

"3א.מעונות יום לפעוטות

 

(1)      החלטה של רשות לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015, למעט לפי פרקים ד' ו-ו' לחוק האמור.";

(2)      בתוספת השנייה, בסופה יבוא:

 

"(26) ערעור לפי סעיף 55(ב) לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015."

פרק י"ב: תחילה, תחולה והוראות מעבר

תחילה ותקנות ראשונות

71.    (א)     בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים שלאחר יום פרסומו (בחוק זה – יום התחילה); תקנות ראשונות לפי פרק ד'1 ולפי סעיף 73 יותקנו בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

(ב)      תחילתו של פרק ז' שנה מיום התחילה.

תחולה הדרגתית

72.    (א)     ההוראות לפי חוק זה יחולו בהדרגה לגבי מעונות יום לפעוטות, בהתאם למפורט להלן (בחוק זה – מועד ההחלה):

(1)      מעונות יום לפעוטות ששוהים בהם 40 פעוטות לפחות – מיום התחילה;

(2)      מעונות יום לפעוטות ששוהים בהם פחות מ- 40 פעוטות לפחות – החל בשנה השנייה שלאחר יום התחילה.

 

(ב)      על אף האמור בסעיף קטן (א), בעלים של מעון יום לפעוטות רשאי להגיש בקשה לרישיון גם לפני מועד ההחלה, ויחולו הוראות חוק זה.

(ג)       על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין מעון יום לפעוטות שהוראות חוק זה טרם הוחלו לגביו, ניתן להפעיל את הסמכויות לפי פרקים ה' ו-ו' אם נשקפת סכנה של ממש לפעוטות השוהים בו או אם ניתנה הודעה של רופא מחוזי בדבר קיומה של סכנה בריאותית לפעוטות השוהים בו; לעניין זה, "רופא מחוזי" – כהגדרתו בסעיף 34(ד)(3).

הוראות מעבר

73.    על אף האמור בסעיף 4 ובפרק ד'1, הממונה רשאי לתת רישיון הפעלה לבעלים של מעון יום לפעוטות שפעל לפני יום התחילה גם אם אינו עומד בתנאי מהתנאים לפעילותו של מעון יום לפעוטות לפי פרק ד'1, אשר לגביו קבע השר פטור בתקנות בכפוף להוראות אלה:

 

(1)      השר לא יקבע פטור לפי סעיף זה לעניין תנאים פיזיים, בטיחותיים וסביבתיים שנקבעו לפי פרק ד'1, אשר היעדרם עלול לסכן את שלומם או את בטיחותם של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות;

(2)      לעניין מתן פטור לפי סעיף זה מהתנאים בדבר ניסיון והכשרה מקצועית של ממלאי תפקידים במעון היום לפעוטות שנקבעו לפי פרק ד'1 יחולו הוראות אלה:

 

(א)     השר לא יקבע פטור מתנאי שעניינו הכשרה של ממלאי התפקידים כאמור בתחום הבטיחות, אשר נועד להבטחת שלומם או בטיחותם של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות;

 

(ב)      לעניין מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד של מחנך-מטפל במעון יום לפעוטות יחולו ההוראות כמפורט להלן:

(1)      מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד זה במשך תקופה שאינה עולה על שנתיים יהיה פטור מעמידה בתנאים אלה למשך חמש שנים או למשך עשר שנים ממועד ההחלה, כפי שקבע השר;

(2)      מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד זה במשך תקופה העולה על שנתיים או שערב מועד ההחלה מלאו לו 50 שנים והוא מילא תפקיד זה במשך שנתיים לפחות, יהיה פטור מעמידה בתנאים אלה;

(ג)       לעניין מי שערב מועד ההחלה ניהל מעון יום לפעוטות, יחולו ההוראות כמפורט להלן:

(1)      מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד זה במשך תקופה שאינה עולה על חמש שנים, יהיה פטור מעמידה בתנאים אלה, ובלבד שבתוך חמש שנים ממועד ההחלה עבר הכשרה למנהלים כאמור מטעם המשרד או הכשרה דומה על ידי אחר, כפי שקבע השר;

(2)      מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד זה במשך תקופה העולה על חמש שנים יהיה פטור מעמידה בתנאים אלה;

(ד)      מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד של מדריך חינוכי במעון יום לפעוטות יהיה פטור מעמידה בתנאים אלה; ואולם, השר רשאי לקבוע שבתוך חמש שנים ממועד ההחלה יעבור הכשרות למדריכים, בהתאם לניסיון שרכש בהדרכה ובהעשרה, כפי שקבע; לעניין זה, "מדריך חינוכי" – מי שאחראי על התכנית החינוכית-טיפולית לפעוטות השוהים במעון יום לפעוטות וכן על תכניות ההדרכה וההעשרה לממלאי תפקידים במעון יום לפעוטות ופיתוח מיומנויות חינוכיות-טיפוליות אצל ממלאי התפקידים כאמור;

(ה)      מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד של מבשל במעון יום לפעוטות במשך תקופה העולה על שנתיים, או מי שערב יום ההחלה מלאו לו 50 שנים ומילא תפקיד כאמור במשך תקופה שאינה עולה על שנתיים, יהיה פטור מעמידה בתנאים אלה.

הוראת מעבר לעניין מעון מוכר

74. הממונה רשאי לתת רישיון הפעלה ראשון לבעלים של מעון יום לפעוטות שפעל ערב יום התחילה ושמפעילו התקשר עם משרד הכלכלה בהסכם הפעלה ופעל לפי הנחיות הממונה, אם מצא כי מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 6(1) ו-(2) וההוראות לפי פרק ד'1 לעניין תקן ממלאי תפקידים במעון יום לפעוטות והיחס בין מספרם לבין מספר הפעוטות שישהו במעון, וכי אין סיכון לשלומם או לבטיחותם של פעוטות שישהו במעון היום; רישיון ראשון כאמור יעמוד בתוקפו חמש שנים ויחולו לגביו הוראות חוק זה.

המשך הפעלה של מעון יום לפעוטות

75.

בעלים של מעון יום לפעוטות שפעל לפני מועד ההחלה, אשר הגיש בקשה לקבלת רישיון הפעלה בתוך תקופה שקבע השר בתקנות, רשאי להמשיך ולהפעיל את מעון היום לפעוטות לאחר מועד ההחלה אף שאין בידו רישיון הפעלה, עד למתן החלטת הממונה בבקשתו.

הוראת מעבר לעניין ארנונה

76.

הוראות סעיף 5ג(ה)(4) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, כנוסחו בסעיף 64 לחוק זה, יחולו גם לגבי מעון יום לפעוטות שפעל לפני מועד ההחלה והוגשה לגביו בקשה לרישיון הפעלה לפי סעיף 75, ובלבד שהיה פטור לפי הפקודה האמורה לפני מועד ההחלה.

 

 

תוספת ראשונה

 

 

(סעיפים 6(1), 9(1) ו- 16(א)(1))

 

 

עבירות לפי חוק העונשין, כמפורט להלן:

 

 

(1)      עבירות לפי סימן י' בפרק ח' ולפי סימן ז' בפרק י';

 

 

(2)      עבירות לפי סעיפים 298, 300, 300א, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 311, 368ב או 368ג או עבירות לפי סימנים ד' עד ו' או ח' בפרק י'.

 

 

תוספת שנייה

 

 

(סעיפים 9(3)(א) ו-14(א)(5))

 

 

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949

 

 

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951

 

 

חוק חופשה שנתית, התשי"א–1951

 

 

חוק החניכות, התשי"ג–1953

 

 

חוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953

 

 

חוק שירות לאומי, התשי"ג–1953

 

 

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954

 

 

חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958

 

 

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל–1970

 

 

חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987

 

 

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988

 

 

חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991

 

 

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996

 

 

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998

 

 

סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998

 

 

חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957

 

 

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006

 

 

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז–1997

 

 

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011

 

 

תוספת שלישית*

 

 

(סעיף 59)

דברי הסבר

מטרתו של החוק המוצע היא לקבוע לראשונה בחקיקה הסדר כולל לעניין רישוי של מעונות שבהם שוהים שהות יומית חמישה פעוטות לפחות שטרם מלאו להם שלוש שנים. כמו כן כולל ההסדר המוצע הוראות לעניין פעילותם של מעונות היום לפעוטות, והוראות לעניין אכיפה ופיקוח.

ההסדר החוקי הקיים כיום לעניין רישוי של מעונות היום לפעוטות ופיקוח עליהם הוא מכוח חוק הפיקוח על מעונות היום, התשכ"ה–1965 (להלן – חוק הפיקוח על מעונות). ההסדר לפי החוק האמור אינו חל רק על מעונות יום לפעוטות, אלא על מגוון רחב של מעונות, כגון: מעונות יום לקשישים, ללוקים בשכלם ועוד. בשל התחולה הרחבה של חוק הפיקוח על מעונות, ההסדר שנקבע מכוחו לעניין מעונות יום לפעוטות אינו תואם את הסטנדרטים המקובלים כיום בחברה מתקדמת לטיפול בפעוטות.

בנוסף, היקף האכיפה והפיקוח של משרד הכלכלה מכוחו של חוק הפיקוח על מעונות הוא מצומצם והמשרד מפקח רק על מעונות יום שמפעיליהם קיבלו הכרה באמצעות "סמל מעון", וחתמו על הסכם הפעלה עם המשרד. המשמעות היא שכיום קיימות אלפי מסגרות לגיל הרך, שאין כל פיקוח של המדינה לגבי הטיפול הניתן לפעוטות השוהים בהן ואין כל בקרה לגבי הבטיחות של המבנה והציוד באותן מסגרות, התזונה והתברואה, הצוות המקצועי המטפל בילדים ולגבי היחס שבין מספרם של אנשי הצוות לבין מספר הילדים. כמובן שחלק גדול מאותם ילדים הם תינוקות ממש ואין ביכולתם לספר להוריהם במידה שחוו התעללות או יחס לא נאות מצדם של המטפלים; להורים שנמצאים בעבודה בשעות שבהן שוהים הילדים במעון אין כל יכולת ממשית לפקח על הנעשה במעון, ומכאן נודעת חשיבות יתרה לפיקוח של המדינה על אותם מעונות והגנה על הילדים הרכים אשר מבלים שעות ארוכות בהם.

יצוין כי בדוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי ("ועדת טרכטנברג") נכתב כי "התקדמות המחקר המדעי בנושא התפתחות הילד הצביעה על כך שגילאי 0-3 הינם קריטיים לפיתוח היכולות הקוגניטיביות והאיזון הרגשי של הילד, אשר מצידם הנם בעלי חשיבות מכרעת להמשך התפתחות הילד, כולל יכולתו לרכוש ידע וכישורים על פני מחזור חייו. יתרה מזאת, הפוטנציאל לנזק בלתי הפיך לילד כתוצאה מטיפול לקוי בשלבים אלה הנו עצום: מחקרים באמצעות PET Scans הראו פגיעה מוחית ברורה בילדים אשר בגילאים אלה לא זכו לטיפול הולם. צריך להבין ששכיחות ההוצאה של ילדים מהבית בשלבים מוקדמים אלה עלתה מאוד, ועל כן חומרת הבעיות הפוטנציאליות אשר מקורן בטיפול לקוי לא ייראו אלא במעלה הזמן – רק שאז יהיה מאוחר מדי. מכאן, שמעונות יום אינם כלל ועיקר עניין של מציאת פתרונות נוחים להורים על מנת שאלו יוכלו לצאת לעבוד, אלא הם נושא חינוכי-התפתחותי מהמעלה הראשונה."

נוכח זאת, וכדי להבטיח את שלומם ואת התפתחותם של ילדים והגנה עליהם בעת שהייתם במעונות יום, מוצע כאמור להסדיר את הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, לרבות קביעת סטנדרטים לעניין רישוי ופיקוח וכן הוראות לעניין הפעלתם של מעונות יום.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת חיים ילין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1378/20).

 

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' באב התשע"ה – 20.7.15

 

 

 

[1] ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

[2] ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

[3] ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

[4] ס"ח התש"ס, עמ' 248.

[5] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

[6] ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

[7] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639.

[8] ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

[9] ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

[10] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

[11] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

[12] ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

[13] חוקי א"י, כרך א', עמ' (ע) 439, (א) 467.

[14] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

[15] ס"ח התשס"ה, עמ' 426.

[16] ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

[17] חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399.

[18] ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

[19] ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

[20] ס"ח התש"ס, עמ' 169.

[21]  ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31.

[22] ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

[23] ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

[24] ס"ח התשס"א , עמ' 509.

[25] ס"ח התש"ס, עמ' 248.

[26] ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

[27] ס"ח התש"ס, עמ' 190.

* רשימת היישובים בתוספת השלישית תיקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה. 

 

 לינק לאתר הכנסת להורדת הקובץ או צפייה באונליין

 

Designed by Freepik