אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

חוק הפיקוח

חוק פיקוח על מעונות היום

מערכת אינפוגן | 13.05.2019

החוק עבר בקריאה שלישית בכנסת הקודמת, והוא מוחל מה-1/9/2019. אך, תקנותיו יכנסו בהדרגה.

תחילתו של חוק זה ביום א' באלול התש"ף (1 בספטמבר 2019),

 

יחד עם זאת, תקנות ראשונות, יובאו לאישור הוועדה בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה.

אחת לשישה חודשים החל מיום פרסומו של חוק זה ועד למועד הבאת

התקנות הראשונות כאמור לאישור הוועדה, ידווחו השר ושר האוצר לוועדה, בכתב,

על ההתקדמות ביישום הוראות הסעיפים האמורים.

 

רשאי השר לקבוע כי הוראות התקנות יחולו בהדרגה, בהתאם

למספר הפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות, החל במועד שייקבע בהן, 

ובלבד שבתוך חמש שנים ממועד פרסומן של תקנות ראשונות והן יחולו על כל מעונות היום לפעוטות.

 

להלן לשון החוק כפי שפורסם בספר החוקים של מדינת ישראל:

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018

 

שימו לב:
מפעיל גן יהיה רשאי להמשיך להפעיל את הגן לתקופת מה (שטרם נקבעה), טרם אישור הבקשה הראשוני.