אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

גכע

קמפיין פסח לגני ילדים

תקנון ההגרלה

 

 

 

 

 

 

 

 1. לשון זכר בתקנון משמע גם לשון נקבה ולהיפך, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך.

 2. את ההגרלה עורכת חברת סקיורקל בע"מ באתר אינפוגן שבבעלותה (להלן: "החברה") בהתאם ובכפוף לתקנון זה, ובהתאם להיתר כללי שניתן מכוח סעיף 231 (א) (1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, וכפי שהוארך מעת לעת ו/או ישתנה מעת לעת.

 3. ההגרלה תיערך בין הנרשמים המבצעים את הפעולות הבאה:

  1. על משתתף בהגרלה יש להצטרף לאחד ממסלולי המנוי הבאים: שנתי , דו שנתי .

  2. על המשתתף ליצור קשר ראשוני עם החברה באמצעות אחד ממספרי הטלפון ו/או עמודי הנחיתה, הייעודיים לקמפיין

  3. רק משתתפים שיעמדו בכל תנאי סעיף זה ישתתפו בהגרלה.

 4. כמפורט בתקנון זה להלן הנרשמים להגרלה יוכלו לזכות בפרס, הכל כפי שיפורט בתקנון זה להלן.

 5. הוראות התקנון הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר למעט ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי סעיף 231 (א) (1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ותקנות השימוש של פייסבוק המפורסמות בכתובת:https://www.facebook.com/legal/terms.

 6. ההגרלה תערך בפיקוח המפקח, עו"ד אראל גלבוע. המפקח ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

 7. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון.

 8. הפעילות פתוחה להשתתפות לכל מסגרת חינוכית פרטית לגיל הרך, אשר אינה מנויה פעילה בחברה.

 9. ”מסגרת חינוכית פרטית לגיל הרך“ הינה מסגרת בבעלות פרטית שאינה שייכת לרשת ויצו ו/או נעמת ו/או אמונה ו/או איגום ו/או רשות מוניציפלית מקומית/איזורית.

 10. התנאים להשתתפות בפעילות יצוינו באופן מדויק בסטטוס של התחרות או בעמוד הפייסבוק שיקבע, כולל מועד התחלה, מועד סיום וביצוע ההגרלה.

 11. באחריותם של המשתתפים למלא אחר התנאים להשתתפות בפעילות. החברה לא תישא באחריות על אי ביצוע מלא של תנאי ההשתתפות. ההשתתפות הנה על דעת המשתתפים בה והחברה לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.

 12. עורך ההגרלה מטעם החברה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או חברת סקיורקל בע"מ, מפעילת אתר אינפוגן, אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותו התקינה של אתר פייסבוק בכתובת https://www.facebook.com/Infogan רשת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים, על כל מרכיביה, ולא ישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בהגרלה ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. למען הסר ספק, לאף משתתף ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

 13. ההשתתפות למנהל מסגרת חינוכית פרטית לגיל הרך הניתן לזיהוי באמצעות תעודת זהות. ההשתתפות הנה אישית למשתמש - השתתפות בזהות בדויה  אסורה ותפסל לאלתר. כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת בלבד. למען הסר ספק: משתתף אשר ימלא נתונים חלקיים, או שפרטיו לא יקלטו במלואם, בין אם באחריותו ובין אם עקב תקלה, השתתפותו תפסל.

 14. החברה רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה.

 15. החברה רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, לבצע שינויים בתקנון, ולבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין, כך גם במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה, שההשתתפות שלו נעשתה או גרמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, נעשה שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין, שההשתתפות ן\או הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל, לרבות פריצה לאתר בין אם בוצעה תוך התערבות בתכנים ובין אם לא. תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך, והכל כשהחברה פטורה מחובת מתן הסברים להחלטותיה אלה.

 16. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אם וכאשר יתרחש מאורע מהסוג המתואר לעיל ו/או מאורע דומה, עורך ההגרלה יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באישורו של המפקח על ההגרלה ובכפוף לפרסום, לבטל חלק מהמבצע, לבטל את המבצע כולו, לבטל את ההגרלה, לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי ההגרלה לרבות את תנאי תקנון זה, לשנות את סך הפרסים המיועדים לחלוקה ו/או את סוגם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת שימצא לנכון, לרבות שינוי מועדי עריכת ההגרלות. כל פעולה כאמור בהתאם לסעיף זה, תיחשב כתוספת ו/או שינוי בתקנון המבצע ותחייב באופן מלא כל משתתף בהגרלה בין אם נרשם טרם השינוי ובין אם נרשם לאחר השינוי

 17. מועדים:

  1. מועד תחילת הפעילות יהיה  09/04/2017

  2. מועד סיום הפעילות יהיה  07/05/2017

  3. שיטת ההגרלה – העלאה בגורל.

  4. הודעה על הזוכה תפורסם בסטטוס בדף החברה בפייסבוק עד לתאריך 14/05/2017

  5. פרטי המשתתפים בפעילות המצויים בידי החברה במערכת הפעילות, לרבות פרטיהם כפי שנמסרו, פרופיל הפייסבוק על כל פרטיו, וכל חומר אחר הקשור במשתתפים הינם הסופיים והמכריעים.

 18. תוצאות ההגרלה וחלוקת הפרסים:

  1. הודעה על הזוכה תפורסם בסטטוס בדף החברה בפייסבוק בתאריך 14/05/2017

  2. החברה פטורה מלהודיע אישית לזוכה/לזוכים על זכייתם בהגרלה ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי מסירת ההודעה ו\או קבלת הפרס בפועל ע"י הזוכה.

  3. באחריות הזוכה ליצור קשר עם החברה ולהסדיר את קבלת הפרס.

  4. הפרסים יועברו לזוכים תוך זמן סביר לאחר תיאום והזדהות באמצעות תעודת זהות. אין החברה אחראית על מסירת פרטים לא מדויקים, או אי דרישה של הפרס.

  5. הפרס יסופק לזוכה במסירה אישית במשרדי החברה. קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודת זהות הזהה לשם ותמונת המשתתף. קבלת הפרס תחשב כמילוי מחויבות החברה למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל ע"י הזוכה. במידה ולא תהיה דרישה לפרס במועד הנקוב, רשאית החברה להעבירה לזוכה אחר ע"פ שיקול דעתה או לבטלו כליל.

 19. הפרה של הסעיפים: 3, 8, 10, 12, 13, 14, 17.3, 17.4 ו-17.5  תחשב להפרה מהותית של התקנון ותביא לפסילה מיידית של המשתתף או לאי מתן הפרס, ללא מתן הסבר נוסף.

לא ישתתפו בהגרלה עורך ההגרלה, המפקח, עובדי החברה ובני משפחותיהם. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" הינם ההורים, ילדים, בני זוג, בנות זוג, אחים ואחיות של אלו.